Hur skriver man ner geometri?

Hur skriver man ner geometri?

Innan vi sätter igång med geometri på riktigt behöver vi komma överens om några regler för hur vi antecknar resonemang:

Punkter betecknas med stora bokstäver: punkten A

Linjer betecknas med små bokstäver: linjen m eller med två stora,
linjen AB betyder en linje som går genom punkterna A och B

Sträckor betecknas med två stora bokstäver, punkterna för sträckans ändar: sträckan AB

Vinklar kan betecknas på olika sätt: med små grekiska bokstäver ∧α, ∧β;
med tre stora bokstäver där mittersta bokstaven är vinkelns spets ∧ABC;
eller bara med en stor bokstav om det inte går att missförstå vilken vinkel som menas ∧B

Tillhör betecknas med ∈, alltså med A∈m menas att punkten A ligger på linjen m, och med A∉m menas att den inte gör det

Parallella linjer betecknas med ||, alltså med m || n

menas att linjerna är parallella

Vinkelräta linjer betecknas med tecknet ⊥, alltså med mn

menas att linjerna är vinkelräta

Kongruens, att figurer har samma form och storlek, betecknas med tecknet ≅, alltså med AB≅CD
menas då att sträckorna AB och CD är lika långa, med
ΔABC≅ΔDEF menas då att trianglarna ABC och DEF är lika,
har samma form och storlek ( om man tar den ena triangel och snurrar, flyttar och/eller speglar den och den sammanfaller med
den andra så är trianglarna kongruenta)

Likformighet, att figurer har samma form men inte nödvändigtvis samma storlek, betecknas med tecknet ∼, alltså med
ΔABC∼ΔDEF menas att trianglarna ABC och DEF har samma form men inte nödvändigtvis storlek